Je privacy bij de fysiotherapeut

Fysiotherapie Middenweg hecht veel waarde aan je privacy. De regels zijn schriftelijk voor je vastgelegd in het ‘privacy reglement’.

Reglement: 

  • Je behandelend fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht. Je persoonsgegevens en medisch dossierinformatie worden digitaal in een beveiligde omgeving en versleutelde vorm opgeslagen.
  • Met uitzondering van je behandelend fysiotherapeut of waarnemer is deze informatie niet toegankelijk voor anderen.
  • Schriftelijke verwijzingen en medische brieven van artsen en medisch specialisten worden afzonderlijk in afgesloten kasten in ordnermappen bewaard.
  • De wettelijk verplichte bewaartermijn van deze documenten is 10 jaar. Daarna worden je gegevens vernietigd. Mocht je dit toch eerder willen, dan kan je dit schriftelijk aanvragen. Binnen drie maanden na je verzoek dient dit door de praktijk gerealiseerd te zijn.
  • De kwaliteit van je behandeling kenmerkt zich ook door zorgvuldige verwerking van je administratieve en medische gegevens. Hierop is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Vanzelfsprekend heb alleen jij recht tot inzage van je dossier. Het verstrekken van gegevens aan derden mag uitsluitend met jouw schriftelijke toestemming plaatsvinden.

De Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst. (WBGO)

Deze wet regelt de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt. Alle hulpverleners in de zorg hebben met deze wet te maken. De geneeskundige behandelovereenkomst gaat in werking zodra de behandeling is gestart.

Wat zijn je rechten?

  • Je moet toestemming geven voor een fysiotherapeutische of medische behandeling
  • Je hebt recht op informatie betreffende je medische situatie
  • Als je dit wenst, mag je inzage krijgen in je behandeldossier
  • Je hebt recht op privacy en geheimhouding van de medische gegevens
  • Een patiënt mag worden bijgestaan door een vertegenwoordiger als er niet zelf beslissingen kunnen worden genomen (wilsonbekwaam)

Wat zijn je plichten?

De fysiotherapeut moet goed op de hoogte worden gesteld van je klachten. Met deze informatie kan er namelijk betere diagnostiek worden uitgevoerd en optimale zorg worden verleend.

Je mag er van uitgaan dat je behandelend fysiotherapeut een zorgprofessional is die zijn vak met de grootste zorgvuldigheid uitvoert. Het wordt zeer op prijs gesteld als je op- of aanmerkingen hebt over de behandeling of de wijze waarop de fysiotherapeut met je omgaat.  Dit kan in een persoonlijk gesprek of met behulp van een in te vullen formulier (zie ook klachtenregeling).

privacy
×
Top